alt..

Voor wie is Insuline aspart Sanofi geschikt?

Insuline aspart Sanofi is geschikt voor de behandeling van diabetes mellitus bij volwassenen, adolescenten en kinderen van 1 jaar en ouder.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U mag dit geneesmiddel niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van de bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Volg nauwkeurig de instructies met betrekking tot dosering, controle (bloed- en urinetesten), dieet en lichamelijke activiteit (lichamelijk werk en lichaamsbeweging) en injectietechniek, zoals met uw arts is besproken.

Wees vooral alert op het volgende:

 • Als u problemen heeft met uw nieren, lever, bijnieren, hypofyse of schildklier.
 • Als u meer lichaamsbeweging krijgt dan normaal of als u uw gebruikelijke eetgewoonten wilt veranderen, omdat dit uw bloedsuikerspiegel kan beïnvloeden.
 • Als u ziek bent, blijf dan uw insuline gebruiken en raadpleeg uw arts.
 • Als u naar het buitenland gaat, kan het reizen naar andere tijdzones invloed hebben op uw insulinebehoeften en het tijdstip van uw injecties.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Insuline aspart Sanofi nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts, apotheker of verpleegkundige. Sommige geneesmiddelen hebben invloed op uw bloedsuikerspiegel en dit kan betekenen dat u uw insulinedosis moet veranderen. Hieronder vindt u de meest voorkomende geneesmiddelen die uw insulinebehandeling kunnen beïnvloeden.

Uw bloedsuikerspiegel kan dalen (hypoglykemie) bij gebruik van:

 • andere geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes
 • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers) (gebruikt voor de behandeling van depressie)
 • bètablokkers (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk)
 • angiotensineconverterendenzymremmers (ACE-remmers) (gebruikt voor de behandeling van bepaalde hartaandoeningen of hoge bloeddruk)
 • salicylaten (gebruikt om pijn en koorts te verlichten)
 • anabole steroïden (zoals testosteron)
 • sulfonamiden (gebruikt voor de behandeling van infecties).

Uw bloedsuikerspiegel kan stijgen (hyperglykemie) bij gebruik van:

 • orale anticonceptie (de pil)
 • thiaziden (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk of overmatig vocht vasthouden)
 • glucocorticoïden (zoals ‘cortison’ gebruikt voor de behandeling van ontsteking)
 • schildklierhormonen (gebruikt voor de behandeling van schildklieraandoeningen)
 • sympathicomimetica (zoals epinefrine [adrenaline], of salbutamol, terbutaline gebruikt voor de behandeling van astma)
 • groeihormoon (geneesmiddel voor de stimulatie van de skelet- en lichaam groei met een uitgesproken invloed op de stofwisselingsprocessen in het lichaam)
 • danazol (geneesmiddel dat inwerkt op de eisprong).

Octreotide en lanreotide (gebruikt voor de behandeling van acromegalie, een zeldzame hormonale aandoening die meestal voorkomt bij volwassenen van middelbare leeftijd, veroorzaakt door de hypofyse die overmatig groeihormoon produceert) kunnen uw bloedsuikerspiegel verhogen of verlagen.

Bètablokkers (gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk) kunnen de eerste waarschuwingsverschijnselen van een lage bloedsuikerspiegel afzwakken of onderdrukken.

Pioglitazon (tabletten gebruikt voor de behandeling van diabetes type 2)
Sommige patiënten met langdurige diabetes type 2 en een hartziekte of een eerdere beroerte die werden behandeld met pioglitazon en insuline, ontwikkelden hartfalen. Breng uw arts zo snel mogelijk op de hoogte als u tekenen van hartfalen ervaart, zoals ongewone kortademigheid of snelle gewichtstoename of een lokale zwelling (oedeem).

Als u een van de hier vermelde geneesmiddelen heeft gebruikt, vertel dit dan aan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Waarop moet u letten met alcohol?

Uw bloedglucosespiegel kan veranderen als u alcohol gebruikt. Daarmee kan ook de dosis insuline die u nodig heeft anders worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Uw insulinebehoefte neemt meestal af gedurende de eerste drie maanden van de zwangerschap en neemt de resterende zes maanden weer toe. Geeft u borstvoeding, dan moet u mogelijk uw insulinegebruik of voedingspatroon aanpassen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw concentratie- en reactievermogen kunnen afnemen als u een hypoglykemie heeft. Houd hiermee rekening in alle situaties waarin u een risico kunt vormen voor uzelf of voor anderen (bijv. bij het besturen van een voertuig of het bedienen van machines). Neem contact op met uw arts indien u een voertuig wilt besturen als:

 • u regelmatig een voorval van hypoglykemie heeft
 • de waarschuwingssymptomen van hypoglykemie bij u minder uitgesproken of niet aanwezig zijn

Belangrijke informatie over sommige ingrediënten van Insuline aspart Sanofi

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per dosis, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.